فیلترهای کاربردی بورس تهران

فیلتر صف خرید
سلام
فیلتر صف خرید
true==function() {0 if((typeof [ih][1]!=”undefined”) && (([ih][1].PriceMax)-([ih][1].PriceMin))/([ih][1].PClosing) >=0.02 && (([ih][1].PriceMax)-([ih][1].PriceMin))/([ih][1].PClosing)<=0.04 && ([ih][1].PDrCotVal) <= ( ([ih][1].PriceMin)+ (([ih][1].PriceMax)-([ih][1].PriceMin))/1.8 ) && ([ih][1].PDrCotVal) >= ( ([ih][1].PriceMin)+ (([ih][1].PriceMax)-([ih][1].PriceMin))/2.2 ) && ([ih][1].PriceFirst <= ( ([ih][1].PriceMin)+ (([ih][1].PriceMax)-([ih][1].PriceMin))/1.8 )) && ([ih][1].PriceFirst >= ( ([ih][1].PriceMin)+ (([ih][1].PriceMax)-([ih][1].PriceMin))/2.2 )) || (typeof [ih][0]!=”undefined”) && (([ih][0].PriceMax)-([ih][0].PriceMin))/([ih][0].PClosing) >=0.02 && (([ih][0].PriceMax)-([ih][0].PriceMin))/([ih][0].PClosing)<=0.04 && ([ih][0].PDrCotVal) <= ( ([ih][0].PriceMin)+ (([ih][0].PriceMax)-([ih][0].PriceMin))/1.8 ) && ([ih][0].PDrCotVal) >= ( ([ih][0].PriceMin)+ (([ih][0].PriceMax)-([ih][0].PriceMin))/2.2 ) && ([ih][0].PriceFirst <= ( ([ih][0].PriceMin)+ (([ih][0].PriceMax)-([ih][0].PriceMin))/1.8 )) && ([ih][0].PriceFirst >= ( ([ih][0].PriceMin)+ (([ih][0].PriceMax)-([ih][0].PriceMin))/2.2 )) || (typeof [ih][2]!=”undefined”) && (([ih][2].PriceMax)-([ih][2].PriceMin))/([ih][2].PClosing) >=0.02 && (([ih][2].PriceMax)-([ih][2].PriceMin))/([ih][2].PClosing)<=0.04 && ([ih][2].PDrCotVal) <= ( ([ih][2].PriceMin)+ (([ih][2].PriceMax)-([ih][2].PriceMin))/1.8 ) && ([ih][2].PDrCotVal) >= ( ([ih][2].PriceMin)+ (([ih][2].PriceMax)-([ih][2].PriceMin))/2.2 ) && ([ih][2].PriceFirst <= ( ([ih][2].PriceMin)+ (([ih][2].PriceMax)-([ih][2].PriceMin))/1.8 )) && ([ih][2].PriceFirst >= ( ([ih][2].PriceMin)+ (([ih][2].PriceMax)-([ih][2].PriceMin))/2.2 ))) { return true; } else { return false; } }()

افشای ریسک: بازارهای مالی دارای ریسک می باشند، لذا با دانش و آگاهی کامل در آنها اقدام به فعالیت و سرمایه گذاری کنید. سلب مسئولت: فراچارت مسئولیتی در محتوای تبلیغ شده ندارد.